നാഗ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറി നാഗദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ പോകേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നാഗരാജ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യവും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചരിത്രവും എല്ലാം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പാറശാല ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ക്ഷേത്രം.

   

എവിടെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും ജില്ലയിലെ കാർത്തിക താലൂക്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് പാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രം കുടികൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പൂജാരി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രം എന്നാണ് മണ്ണാറശാലയിലെ ലോക്കപ്രസിദ്ധമാക്കിയത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് സ്ത്രീകളാണ് പൂജകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്.

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കാലം പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരശുരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഐതിഹ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്ഷത്രിയരെ മൊത്തം ആക്കിയ പഴശ്ശി തന്റെ സ്വത്തും ഭൂമിയും എല്ലാം തന്നെ കാശിഭാനു നൽകിയതിനു ശേഷം തെറ്റ് അറ്റത്ത് ചെയ്യാനായി ഭൂമി വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും.

അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മഴു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളം സൃഷ്ടിച്ച കഥയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ക്ഷമ അദ്ദേഹത്തിന് തപസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം തപസ്സത്ത് തുടർന്നത് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ തപസ് എല്ലാം തന്നെ മതിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top