അടുക്കള രാത്രി അടക്കുന്നതിനു മുൻപ്, കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ,അതീവ രഹസ്യം

അടുക്കളയിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അപൂർവം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബിനികൾ ഇടയ്ക്ക് വ്യാപകമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തലമുറകൾ ആയി തന്നെ കൈമാറി പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആദ്യം അമ്മയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ കുടുംബിനിയാണ്.

   

ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു അമ്മ തന്റെ മക്കളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകളെ ആ കുട്ടിയെ ഇത് പറയാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു ശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതൊരു ആചാരത്തിന് ഭാഗമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അടുക്കള പൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിനു.

തൊട്ടുമുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട്ടമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര വിമിഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയും അധികം ഇവർ പഴകിപ്പോയി ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് പാലക്കാടും തൃശൂരും ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Scroll to Top