വീട്ടിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൂവും പ്രസാദവും ഇങ്ങനെ വെക്കൂ, കോടീശ്വരയോഗം

നമ്മൾ എല്ലാം ആളുകളും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്  ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ തിരുമേനി നമുക്ക് പ്രസാദം തരുന്നതാണ് നമുക്ക് വഴിപാട് ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പൂജകൾ എല്ലാം നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇലകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസാദം.

   

നമ്മൾ വഴിപാട് നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഈ പ്രസാദം പൂക്കളും ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇത് പല ആളുകളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കും.

എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പുഷ്പാഞ്ജലി യുടെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിപാടിന്റെ ഫലം കൂടി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് പലരും ആളുകളും വീട്ടിൽ പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം അല്ലെങ്കിൽ കളഭം ചന്ദനം കരി പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ ഭസ്മം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭസ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുണ്ട് പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത്.

എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മേശയുടെ പുറത്തു അല്ലെങ്കിൽ ടിവി സ്റ്റാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വളരെയധികം തെറ്റാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് അതിനുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top