ചുറ്റും അൽഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം, ചിട്ടയോടെ ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ

ഈ ലോകത്തെ ചിരി ജീവികളും നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ വസിക്കുന്നു ഇതിൽ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പലരും പലയിടങ്ങളിലും വച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പറയുന്നു യേശുദാത്മാവ് കേരളത്തിൽ നിത്യവും വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക യുഗത്തിൽ നിന്നും ചിരഞ്ജീവിയായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നു യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോശം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്.

   

വിശ്വാസം എന്നാൽ മഹാദേവന്റെ രുദ്ര അവതാരമായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭൂമിയിൽ പ്രേതായുഗം മുതൽ തന്നെ ചിരഞ്ജീവിയായി വസിക്കുന്നു തന്റെ ഭക്തരുടെ സഹായം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും വരുന്നു എന്നുള്ളതും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ശ്രീരാമസ്വാമിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മഹാദേവന്റെ രുദ്രാംശമായ ഹനുമാൻ സ്വാമി അവതരിച്ചു എന്നും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളും ഇതിനുശേഷം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി.

ഭഗവാനെ സഹായിക്കുവാനും ഒപ്പം നിൽക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നും ചിരിഞ്ജീവിയായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവസാനത്തെ അവതാരമായി ഉള്ള കലക്കി അവതാരത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിയുടെ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തെ അറിയുവാനായി സഹായിക്കുന്ന മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഹാദേവന്റെ രുദ്രാക്ഷമാണ്.

ഹനുമാൻ സ്വാമി ദേവനും മഹാകാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലത്തിന് അഥവാ സമയത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദേവൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള അല്ല ജീവജാലങ്ങളും ചക്രത്തിൽ ബന്ധിതരാകുന്നു എന്നാൽ മഹാദേവൻ സമയ ചക്രത്തിന് പുറത്തായി വസിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമ ശിവനെ സ്വാന്നിന്ത്യം എപ്പോഴും എവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമശിവന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയ്ക്കും ഈ ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയചക്രത്തിന് പുറത്തായി ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top