ലോകത്താദ്യമായി കോഴിയെ പല്ലുതേപ്പിച്ച വിരുതൻ, ചിരിച്ചു മരിക്കും

എങ്കിൽ എന്താണ് പല്ല് തേച്ചു കൂടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി തന്നെ കോഴിയെ പല്ല് തേപ്പിച്ച വിരുതൻ ഇവനാണ് കുട്ടികളുടെ രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകാറുണ്ട് കുട്ടികളും മൃഗങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട കാരണം കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ വളരെ നിഷ്കളങ്കരാണ്.

   

മൃഗങ്ങളും സമപ്രായക്കാരെ പോലെ കരുതുന്ന കുട്ടികളുടെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ രതികം പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്ന കോഴിയെ പല്ലു തേപ്പിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സമൂഹം മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് തന്റെ കുഞ്ഞ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കോഴിയുടെ പല്ല്.

പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് വിരുതൻ പൂവൻകോഴിയുടെ പിന്നാലെയാണ് പല്ല് തേയ്പ്പിക്കാൻ ശ്രമവും ആയിട്ട് നടക്കുന്നതും നിന്നും കോഴി മട്ടൻ കറങ്ങുകയാണ് എങ്കിലും കുട്ടി പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് സഹിക്കെട്ട് കോഴി ഒന്ന് കെ കൂവിതോട് കൂടി കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പിന്മാറിയും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top