വീട്ടിൽ കഷ്ടകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പൂവിടുന്ന 5 ചെടികൾ, വലിയ ദോഷം ഇവ വളർത്തല്ലെ!

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇല്ല ചേരണമെന്ന് ഇല്ല പലപ്പോഴും സമയങ്ങളും എല്ലാം കഷ്ടകാലം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ പ്രകൃതിയായി തന്നെ ഈശ്വരനായി തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയായി തന്നെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണപ്പെടുന്ന.

   

ചില തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടദേവതയും മനസ്സ് ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു അടുത്തുള്ള ഗ്രാമ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ദർശനം നടത്തുന്ന തന്നെ വേണം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സമയം ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അകലുവാനായി പാടുള്ളതല്ല വളരെ.

പ്രത്യേകമായി തന്നെ വിവരം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ സസ്യമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മൈലാഞ്ചി ആകുന്നു മൈലാഞ്ചി ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സസ്യം തന്നെ ആകുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന സസ്യം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും മൈലാഞ്ചിയും ഉള്ളതാകുന്നു കയ്യിലും കാലുകളിലും കന്യകകളും അതുപോലെതന്നെ അണിയുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ചരിത്രത്തിലെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും വന്നുചേരുന്നത്.

ആകുന്നു മാനസ ശാരീരികവുമായുള്ള സൗഖ്യം മൈലാഞ്ചി അണിയുന്നതിലൂടെ തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് പുരാണപ്രകാരം നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ കോപം ശമിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റു ദേവിമാന ദേവിയുടെ കൈകാലുകളിൽ മൈലാഞ്ചി അണിയിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനുശേഷം ദേവിയുടെ കോപം ക്ഷമിച്ചു എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം മൈലാഞ്ചിക്ക് ഉള്ളതാകുന്നു.

എന്നാൽ മൈലാഞ്ചിക്ക് മറ്റൊരു ദോഷവശം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെടി വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വളർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതീവ വളരെയധികം ദോന്തോഷകരം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം കൂടാതെ ആ വീടുകളിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യ മായിട്ടുള്ള ദുഃഖം വന്നുചേരും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് വീടിനോട് ചേർന്ന് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇവ പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ദോഷം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top