മനസ്സിൽ 4 പ്രസാദങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ,ആരും ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം കേൾക്കൂ!

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാനായി സാധിക്കും നാലു വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭസ്മമാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് കുങ്കുമമാണ് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ചന്ദനമാണ് നാലാമത്തെ മഞ്ഞൾ പ്രസാദമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ.

   

നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ദേവി ദേവന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രസാദമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നത് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളുമായി ഈ നാല് പ്രസാദമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തരത്തിലുള്ള തൊടുപുലി ഫലങ്ങളും ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ മാറിമാറി തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം മാനസികമായിട്ട് അല്പം തോന്നുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന്.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈയൊരു പ്രസാദം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കുക നാലു പ്രസാദങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കിയതിനുശേഷം മനസ്സ് ഏകാഗ്രതമാക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകളടച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന ആ നാല് പ്രസാദങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും കണ്ണുകൾ അടിച്ചു അല്ലേ ആ മനസ്സിൽ.

നിങ്ങൾ ആ പ്രസാദം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാലിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഭസ്മം അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top