അമ്പലത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത 3 കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യ്താൽ ഇരട്ടി ദോഷം

എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ദിനവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പാടില്ലാത്ത ചില ക്രാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ചില മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല.

   

നമ്മൾ ഗുണം എന്ന് കരുതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും അത് വളരെയധികം ഇരട്ടി ദോഷമായിരിക്കും എന്ന് ചേരുക ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനായി എല്ലാം.

ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നടന്നു കിട്ടണം അത് സഫലമാകണം നേടി തരണേ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ വിഷമം മാരണേ എന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചു ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാതെ തേജോ ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കാതെ നല്ലത് പോലെ തന്നെ ജീവിച്ചു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ രണ്ട് രീതിയും വളരെ ശരി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Scroll to Top